KİŞİSEL VERİ POLİTİKA BELGESİ VE ÇEREZLER

Kişisel Veri Politikamız

Bu belge 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, Pozitif Müzik A.Ş ve aşağıda adları belirtilen PÜS Sistemi Şirketleri tarafından, KVKK m. 10 ve m. 11’den doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek ve kişisel veri sahibinin haklarını belirtmek üzere açıklanmakta ve “Kişisel Veriler” linki/bölümünde Kullanıcıların/ziyaretçilerin bilgi ve incelemesine sunulmaktadır. Bu metin, web sitesini kullanacak olan tüm Kullanıcılar ile PÜS Sistemi Üyeleri için bilinmesi gerekli olan kişisel veri politikalarının neler olduğunu, çerezlerle ilgili bilgilendirmeleri içermekte; ve “Kişisel Veriler” linkinde yer alan içerik ve kapsamda elde edilen/edilecek kişisel verilerin neler olduğunu, toplanma yöntemlerini, hukuki sebeplerini,  işlenme amaçlarını, saklanma,  yurtiçi ve yurtdışına aktarım ve paylaşım bilgileri ve koşullarını açıklamaktadır. Lütfen linki ayrıntılı olarak inceleyiniz.

Pozitif  Müzik A.Ş. (“Pozitif”) ve PÜS Sistemi Şirketleri (Pozitif Müzik A.Ş., Pozitif Müzik Yapım A.Ş. Pozitif Arena Konser Salon İşletmeleri A.Ş., Frekans Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş., N Radyo Televizyon Yayıncılık A.Ş., İkibinondokuz Radyoculuk ve Sanat Org. Tic. A.Ş., VYG Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş.)’ne ait, internet sitelerini ziyaret eden, uygulamalarını kullanan Kullanıcıların/ziyaretçilerin özel hayatlarına saygı gösterilmesine ve kişisel verilerinin güvenliğine dikkat etmektedir. (www.pozitif.com başta olmak üzere Pozitif ve PÜS Sistemi Şirketleri web siteleri ve uygulamalarının tamamı kısaca “Site” olarak anılacaktır)

PÜS Sistemi Üyeleri ve diğer kişisel veri paylaşan veya kişisel verileri elde edilen kişiler, “Kişisel Veriler” metninde düzenlenen kuralları, ilgili belge üzerinde ayrıca tik atmak sureti ile veya fiziksel ortamda elde edilenler bakımından ayrıca onay vermek sureti ile kişisel verilerinin işlenmesine, aktarılmasına, paylaşılmasına ilişkin yasal düzenlenmenin öngördüğü kapsamda izin verebilirler. 

Çerezler ile toplanan kişisel veriler söz konusu olduğu takdirde, kişinin aynı şekilde yine izni talep edilecektir.

Kişisel veriler bakımından yukarıda belirtilen izinler verilmediği takdirde, Site’de teknik olarak bazı özelliklerin kullanım dışı kalacağı, hizmetin yavaşlayacağı ya da kısmen veya tamamen sunulamayacağı dikkate alınmalıdır.

Pozitif ve PÜS Sistemi Şirketleri site ve uygulamalarındaki bilgi toplama ve kullanım uygulamalarımız aşağıda açıklanmıştır.

KVKK Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Verileriniz

KVKK’nın yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce kurulmuş bulunan üyelik ilişkisi, ticari elektronik ileti izni, etkinliğe katılma, bilet alma ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de işbu “Kişisel Veri Politika Belgesi ve Çerezler” metninde ve bunun kapsamında yer alan “Kişisel Veriler” metninde düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte ve Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere -kişisel verilerin korunması hususunda yeterli koruma bulunan ülkelere ve/veya yeterli koruma bulunmayan ülkeler için KVKK’da belirtilen şartlara uyulmak sureti ile- yurt dışına da aktarılabilmektedir.

IP (Internet Protocol) Adresiniz

IP adresinizi sunucularımızdaki problemleri teşhis etmek, web sitemizi yönetmek, site/uygulama ile bağlantınızı en hızlı şekilde sağlayacak veri servisine ulaşmanızı temin etmek ve tercihiniz doğrultusunda ziyaretlerinizde kullanılan dil ve Site’ye erişilen bölge açısından özelleştirilmiş bir deneyim sunmak için alıyor ve saklıyoruz.

Sizden Talep Ettiğimiz Bilgiler (Formlar)

Site ve uygulamalardaki kayıt formları ile; anket ve yarışmalara katılabilmeniz için irtibat bilgileriniz (adınız-soyadınız, e-posta adresiniz, posta adresiniz, telefon numarası vb) ile yaşınız, mesleğiniz, tercih ve beğenileriniz vb. ayrıca açık rızanıza başvurularak talep edilebilir.

Tüm formların gönderim işlemleri sırasında kullanıcının ilettiği bilgilerin dışında, kullanıcının IP adresi, formun gönderim saat ve tarih bilgileri sunucularımızda, mevzuattan doğan yükümlüklerimizi yerine getirmek amacıyla saklanır. Açık rızanız ile elde edilecek verilere ilişkin bilgilendirme, ilgili formla birlikte ayrıca yapılacaktır.

Çerez (Cookie) Dosyaları

Çerezler, site ve uygulamalarda sağlanan deneyimin iyileştirilmesi için kullanılan ve ziyaret/kullanım sırasında sabit diskinize kaydedilen dosyalardır. Bu dosyalar, sabit diskinizde kaydedilen çerezin kullanım amacına göre değişen sürelerde saklanır. Çerezlerin size bildirilmesi ve çerezleri kabul edip etmeme tercihinizi internet tarayıcınızın ayarları ile kontrol edebilir ve dilerseniz değiştirebilirsiniz. Ancak bu durumda Site ve uygulamaların tam olarak işlevli olamayacağını, fonksiyonların kullanılmaz hale gelebileceğini değerlendirmenizi öneririz.

Şayet PÜS Sistemi Üyesi iseniz, Üyelik işlemleri ve üye girişi sırasında, üye girişi adımlarını kolaylaştırmak, sonraki ziyaret ve kullanımınızda tercihinize göre üyelik bilgilerinizi kullanabilmek üzere, sistemden çıkışınızda silinen üyelik çerezleri sabit diskinize yüklenebilir. Ayrıca size daha iyi bir hizmet sunabilmek adına, sistemden çıkış yaptığınız bilgisi de saklanabilmektedir.

Çerezler ile site üzerinde yaptığınız tercihler sabit diskinizde saklanabilir. Sunulan form, anket ve yarışmalarda verdiğiniz cevaplar, işlemi/süreci tamamlayamadan ayrılmanız durumunda tekrar kaldığınız yerden devam edebilmenizi sağlayabilmek veya daha önce katıldığınızı site ve uygulamalara bildirmek amacıyla sabit diskinizde saklanabilir.

Site ve uygulamalar üzerinde ayrıca, güvenilirliği kabul gören üçüncü gerçek ve tüzel kişilere ait uygulamaların çerezleri kullanılabilir. “Google Analytics” servisleri Site/uygulama performansını ölçmek ve elde edilen bilgilerle daha iyi içerik ve kullanıcı deneyimleri sağlamak üzere “Google Analytics” servisleri çerezler aracılığı ile kullanılmaktadır. Bu servis ile anonim olarak, ziyaret/kullanımın kaynağını, süresini, ziyaret/kullanım süresince ziyaret edilen sayfaları/kullanılan fonksiyonları daha sonra istatistiksel olarak incelemek ve analiz etmek üzere iletiyoruz.  Google Analytics servislerinin gizlilik politikası hakkında bilgi için https://www.google.com/intl/tr/policies/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bu “Google Analytics”  servisi dışında yeni özellik ve içerikleri test edebilmek, kişiye ve davranışa özel içerik ve fonksiyonlar iletebilmek üzere güvenilirliği kabul edilen  A/B testi ve önyüz özelleştirme araçları ile ilgili çerezler sabit diskinize kaydedilebilir.

Diğer Siteler/Üçüncü Kişiler ve Bunların Gizlilik Politikaları

Bu Sitede diğer sitelerin linkleri bulunabilir. Pozitif, link verilen diğer web sitelerinin gizlilik uygulamaları veya içeriklerinden veya üçüncü kişilerin gizlilik politikaları ve uygulamalarından sorumlu değildir.

Bildirimler ve Revizyonlar

Sitemiz, daha iyi hizmet verebilmek için sürekli bir değişim ve gelişim içindedir. Bu nedenle bu Kişisel Veri Politika Belgemiz ve çerez politikamız da teknolojik ve hukuki gelişmelere bağlı olarak değişecektir. Son değişiklikleri görmek için Sitemizi ziyaret etmenizi öneririz.

Üye’nin Kişisel Verilerine İlişkin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi gereği Üye; Pozitif’e (Pozitif tarafından açıklanacak ve yasal altyapısı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilecek temsilciye) başvurarak, kendisi ile ilgili kişisel verilerinin;

  1. a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  2. e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
  3. f) Yukarıda belirtilen (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Pozitif tarafından atanacak Veri Sorumlusu temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilerek mevzuata uygun şekilde www.pozitif.com uzantılı web adresinde bilahare duyurulacaktır.

Kişisel verilerinizle ilgili KVKK md. 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman kisiselverilerim@pozitif.com adresine mail atarak irtibata geçebilirsiniz.