ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

Bu Sözleşme, Pozitif Müzik A.Ş. tarafından işbu sözleşmede belirlenen şirketlerle birlikte yürütülmekte olan Pozitif Üyelik Sistemi’ne (“PÜS Sistemi”) katılacak Üyelerin üyelik koşulları, hak ve yükümlülükleri, gizlilik ve kişisel verilerin elde edilmesi, işlenmesi, saklanması, korunması ve paylaşılması ile kişisel veri paylaşım izni alınmasına ilişkin esasları belirlemektedir.

Tanımlar

Pozitif : PÜS Sistemi sahibi ve yöneticisi olan  Pozitif Müzik A.Ş.’yi,

Site:  Pozitif A.Ş.’nin sahibi ve yöneticisi olduğu, www.pozitif.com  adresinde yer alan web sitesi başta olmak üzere aşağıda belirtilen PÜS Sistemi Şirketlerine ait web sitelerini ve uygulamaları,

Pozitif Üyelik Sistemi (“PÜS Sistemi”) :  Pozitif’in, PÜS Sistemi Şirketleri ile birlikte yürütmekte olduğu, aslen müzik, eğlence, kültür sanat, gastronomi ekseninde,  şimdilik “Pozitif, Pozitif Live, Cappadox, One Love, Babylon, Babylon Sahil, Babylon Bomonti, Babylon Kilyos, Babylon Çeşme, Babylon Soundgarden, Volkswagen Arena, Alt, Bomontiada, Kilimanjaro, Hip Hop Jam, Babylon Radyo, Babylon TV, Babylon Magazin, D Marin, Doublemoon, Radyo Eksen, Radio Voyage,” markalarıyla anılır hale gelen etkinlik/mecra/mekan/yayın konularında faaliyet gösteren web sitesi, application/uygulama ve diğer dijital kanallara ve bunların sağladığı fırsat, avantaj ve özel içeriklere, tek bir üyelik ve şifre ile ulaşılmasını sağlayan ve Üyelik süresince yukarıda sayılan konulara yenileri eklenerek veya mevcutlar değiştirilerek Üyenin ilgi alanlarına/tercihlerine göre dinamik olarak oluşturulan, değiştirilen, güncellenen sistemi,

PÜS Sistemi Şirketleri : Pozitif’in sahibi ve yöneticisi olarak başında yer aldığı PÜS Sistemi’nde yer alan Pozitif Müzik Yapım A.Ş. Pozitif Arena Konser Salon İşletmeleri A.Ş., Frekans Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş., N Radyo Televizyon Yayıncılık A.Ş., İkibinondokuz Radyoculuk ve Sanat Org.Tic.A.Ş., VYG Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş.’yi,

Doğuş Grubu : Pozitif ve PÜS Sistemi Şirketlerinin de bünyesinde olduğu,  Doğuş Holding A.Ş. ve bünyesindeki şirketler ve iştirakleri, (Şirketlerin tam ve güncel listesi  için https://www.dogusgrubu.com.tr/tr/sektorler adresinden bilgi edinebilirsiniz)

İş Ortakları : Pozitif’in PÜS Sistemi kapsamındaki etkinliklerini, mecralarını, mekanlarını, yayınlarını vd. gerçekleştirmek, zenginleştirmek, desteklemek, hacim, sayı ve yaygınlığını arttırmak doğrultusunda etkinlik, mekan, yayın vb.’ne sponsor olan, bu konularda  herhangi bir biçimde ilişki kurulan gerçek ve tüzel kişileri,

Üye : Üyelik İşlemi’ni gerçekleştirerek ve bu Üyelik İşlemi esnasında üyelik formuna yazmak sureti ile açık rızası ile kişisel verilerini veren ya da Facebook veya Spotify hesabı veya benzer hesaplarla PÜS Sistemi’ne giriş yapmak üzere bu hesaplardaki kişisel verilerinin PÜS Sistemi’ne alınmasına/aktarılmasına açık rıza gösteren gerçek kişiyi,

KVKK : Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ve ilgili ikincil mevzuatı,

Kişisel Veriler : Sözleşme’de aşağıda “Elde Edilecek Kişisel Veriler, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi” başlığı altında belirtilen, Üye’ye aidiyeti belirli veya belirlenebilen, KVKK’nın konusu olan  Üye’ye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde PÜS Sistemi dahilinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

ifade eder.

Üyelik Olanakları

Pozitif, Üyelik olanaklarının kullanımını sağlayabilmek, kolaylaştırabilmek, çeşitlendirebilmek ve olanakların kullanımının takibini yapabilmek üzere İş Ortakları ile entegrasyona gidebilir. Entegre olunan sistemde PÜS Sistemi’nin rolü yalnızca üyeyi entegre sisteme tanıtmak, kullanıcı doğrulamaktır. Entegre olunan sistemden Üye’nin giriş çıkış tarihleri ve PÜS Sistemi konularına ilişkin online işlemleri PÜS Sistemi Üye işlem geçmişinde kayıtlı tutulmak üzere alınabilir.

Üye, yukarıda belirtilen olanakların sağlanabilmesi bakımından ilgili tüm işlem, eylem, işlenme,  erişim sağlama, paylaşma, entegrasyon, aktarımlara da muvafakat etmiş, bunlara izin vermiş ve bilgilerin bu amaçla alındığını ve işleneceğini, kullanılacağını onaylamış bulunmaktadır.

Üye’nin Yükümlükleri ve PÜS Sistemi Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları ve Yasal Uyarılar

Üye, Site’de yer alan ve tüm Site kullanıcıları için düzenlenmiş olan “Kullanım Koşulları ve Yasal Uyarılar” dokümanında yer alan ve burada http://üyelik.pozitif.com‘da bilgileri incelendiğini ve bunların tamamını kabul ettiğini, bu dokümanın kendisini de bağladığını; Site’ye veya PÜS Sistemi’ne yapacağı girişlerde belirtilen bu Kullanım Koşulları ve Yasal Uyarılar’a uygun hareket edeceğini kabul ve taahhüt eder.

Üye, Site’de açıklanan “Kişisel Veri Politika Belgesi ve Çerezler” belgesinin de aydınlatma metni olarak bilgisine sunulduğunu ve kendisi tarafından uygun bulunduğunu kabul ve taahhüt eder.

Tebligat

Taraflar işbu Sözleşme kapsamında verdikleri bilgiler ve Pozitif’in Site’de iletişim bilgisi altında bildireceği adreslerini geçerli tebligat adresleri olarak beyan etmiştir. Üye bakımından adres değişiklikleri PÜS Sistemi kapsamında güncellenmediği veya ayrıca yazılı olarak bildirilmediği sürece, belirtilen adreslere yapılacak her türlü tebligat geçerli olarak hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

Uyuşmazlıklar

İşbu Sözleşmeden ve eklerinden doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yürürlük/Süre

İşbu Üyelik Sözleşmesi, işbu Sözleşme’nin kabul edilerek üyeliğin başlamasından üyeliğin son bulmasına kadar geçecek zaman için, herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

İşbu Üyelik Sözleşme’sinden doğacak uyuşmazlıklarda Pozitif’e ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının ve/veya PÜS Sistemi’nde saklanan veri ve kayıtların HMK m. 193 uyarınca bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

KİŞİSEL VERİLER

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, Pozitif Müzik A.Ş., Üye’ye ait kişisel verilerin; elde edilme ve işlenme amacı, veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi,  verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, verilerin saklanma ve güncellenmesine ilişkin olarak Üye’nin işbu “Kişisel Veriler” bölümünün sonunda yer alan onay kutucuğunu işaretlemek sureti ile açık rızasını elde etmek üzere Üye’yi aşağıdaki şekilde bilgilendirmekte ve KVKK md.10’da belirtilen kapsamda aşağıdaki şekilde aydınlatmaktadır.  Veri Sorumlusu Pozitif Müzik A.Ş. tarafından atanacak temsilci/leri, yasal altyapısı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilerek mevzuata uygun şekilde http://üyelik.pozitif.com uzantılı web adresinde duyurulacaktır.

Elde Edilecek Kişisel Veriler, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 5/1 ve md. 6/2 ve m.8/1 uyarınca kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verinin işlenmesi ve kişisel verilerin aktarılması Üye’nin açık rızasına bağlı olduğundan, işleme, aktarma/paylaşma, saklama ve bu sözleşmede yer alan diğer onay konularında Üye’nin, bu bölümün altında yer alan onay kutucuğunu işaretlemesine bağlı olarak açık rızası temin edilmiş olacaktır.  

Aşağıda belirtilen yöntemler başlıcaları olmak üzere Pozitif’e ve PÜS Sistemi Şirketleri’ne ait web siteleri, application/uygulamalar, internet ya da mobil cihaz bazlı uygulamalar, Üyelik Formu, Pozitif ve PÜS Sistemi Şirketleri tarafından Üye’ye gönderilen e-postalar ve PÜS Sistemi’nin kullanıldığı alışveriş ve işlemler aracılığıyla toplanacaktır.

  1. Üye tarafından üyelik sözleşmesi kapsamında veya bilahare her türlü yöntemle doğrudan verilen;

gibi konuları içeren kişisel veriler ile,

  1. Sair kanallardan/dolaylı yoldan elde edilen, Üye’ye ait;

kapsayan kişisel verilerdir.

Elde Edilen Kişisel Verilerin İşlenmesi/İşlenme Amaçları

Üye’den bu Sözleşme kapsamında alınan onay ile toplanan kişisel veri ve bilgiler; Pozitif ve/veya PÜS Sistemi Şirketleri tarafından aşağıda belirtilen şekillerde ve amaçlarla işlenebilecektir;

Elde Edilen Kişisel Verilerin Paylaşılması/Aktarılması

Pozitif, Üye’nin işbu Sözleşme kapsamında elde ettiği kişisel verilerini, Üye’ye Pozitif ve PÜS Sistemi’nde yer alan hizmet ve faaliyet konularına ilişkin bilgi alımı ve bunlardan yararlanma fırsatları sunabilme temelinde yukarıda açıklanan işleme amaçlarına uygun şekilde, Üye’nin işbu “Kişisel Veriler” bölümünün sonunda yer alan onay kutucuğunu işaretlemek sureti ile elde edilebilecek açık rızasına istinaden;

-PÜS Sistemi Şirketleriyle (Tüm bilgiler)

- Doğuş Grubu ile (Üye’nin tercihleri ve alış veriş bilgileri)

-İş Ortakları ile (Anonimleştirilerek ve toplam ve istatistiksel bilgi üretilebilecek şekilde)

-Yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile

-Veri işleyen ve saklayan şirketler başta olmak üzere hizmet alınan gerçek veya tüzel kişiler ve danışmanlar ile (Gizlilik sözleşmeleri ile güvenliği sağlanmak kaydı ile;  ilgili sözleşme veya hizmetin gerektirdiği ölçüde)

yasal sınırlara uygun olarak paylaşabilecek, aktarabilecektir. Elde edilen kişisel veriler,  Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere -kişisel verilerin korunması hususunda yeterli koruma bulunan ülkelere ve/veya yeterli koruma bulunmayan ülkeler için KVKK’da belirtilen şartlara uyulmak sureti ile- yurt dışına da aktarabilecektir.

 

Elde Edilen Kişisel Verilerin Korunması

 

Üye’nin kişisel verileri, Pozitif ve PÜS Sistemi Şirketleri ve Doğuş Grubu nezdinde yer alan veri tabanında KVKK md. 12 doğrultusunda gizli olarak saklanacak; yasal ve sözleşmesel düzenlemelere aykırı olarak ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

 

Pozitif ve PÜS Sistemi Şirketleri ve Doğuş Grubu, kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin, KVKK md.12’ye uygun olarak kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, hukuka aykırı erişilmelerini engellemek, muhafazalarını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik önlemleri gibi uygun gerekli tedbirleri almakta, kişisel verilerin üçüncü kişilerce hukuka aykırı olarak işlenmesine engel olmaktadır. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde KVKK md.12’de belirtilen bildirim Pozitif tarafından yasal düzenlemeye uygun şekilde gerçekleştirilir.

 

Üye’nin Kişisel Verilerine İlişkin Hakları

 

KVKK’nın 11. maddesi gereği Üye; Pozitif’e (Pozitif tarafından açıklanacak ve yasal altyapısı sağlandığında yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilecek temsilciye) başvurarak, kendisi ile ilgili kişisel verilerinin;

  1. a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  2. e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
  3. f) Yukarıda belirtilen (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

 

Kişisel verilerinizle ilgili KVKK md. 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman kisiselverilerim@pozitif.com adresine mail atarak irtibata geçebilirsiniz.

 

Pozitif tarafından atanacak Veri Sorumlusu temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilerek mevzuata uygun şekilde www.pozitif.com uzantılı web adresinde bilahare duyurulacaktır.

 

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

İşbu Sözleşmede belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel veriler; KVKK md. 7/f.1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu md. 138’e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince silinecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Kişisel Verilerin Doğru ve Güncel Olarak Bildirilmesi

Üye, paylaştığı bilgilerin/verilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, KVKK anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmesi ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiğini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendisine ait olacağını kabul ve beyan etmiştir.

Yasal Düzenleme Atıfları

Bu Sözleşmede KVKK ve TCK ve diğer yasal düzenlemelere yapılan atıflar, bu yasal düzenlemelerde emredici bir değişiklik olduğu takdirde, yeni emredici düzenleme metinlerine yapılmış kabul edilerek yasal düzenlemeye uygun şekilde değişmiş olarak geçerliliğini sürdürecek ve uygulanacaktır.

Kişisel Verilerin İşlenmesine ve Aktarılmasına İlişkin Açık Rıza Beyanı

Yandaki kutucuğun tik atmak sureti ile işaretlenerek onaylanması ile birlikte Üye; Sözleşme metninde yer alan ve aynı zamanda burada  “Kişisel Veriler” linki altında gösterilen tüm içeriği/kapsamı okuyarak, elde edilen/edilecek kişisel verilerinin açıklanan amaç, kapsam ve koşullarda;

-toplanacağına, işleneceğine, paylaşılacağına, aktarılacağına ilişkin aydınlatıldığını ve haklarına dair bilgilendirildiğini;

-toplanacak kişisel verilerinin neler olduğunu, hangi yöntemle elde edildiğini/edileceğini anladığını; doğrudan sağladığı verileri tamamen kendi istek ve açık rızası ile paylaştığını,  “Kişisel Veriler” bölümünde yukarıda açıklanan diğer dolaylı yöntemlerle de kişisel verilerinin elde edilmesine olanak tanıdığını;  

-kişisel verilerinin elde edilmesine, işlenmesine,  paylaşılmasına,  aktarılmasına, Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere -kişisel verilerin korunması hususunda yeterli koruma bulunan ülkelere ve/veya yeterli koruma bulunmayan ülkeler için KVKK’da belirtilen şartlara uyulmak sureti ile- yurt dışına da aktarabilmesine, kutucuğa tik atmak sureti ile açık izin/onay vermekte, muvafakat etmektedir.  

Sözleşmeyi Kabul Beyanı

Üye, Sözleşme’deki tüm koşulları, olanak ve yükümlülükleri ile inceleyerek ve anlayarak, işbu “Üyelik Sözleşmesi” ni, yandaki kutucuğu tik atmak sureti ile işaretleyerek kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.